欢迎进入欧博网址(Allbet Gaming),欧博网址www.ALLbetgaming.us开放会员注册、代理开户、电脑客户端下载、苹果安卓下载等业务。

首页八卦正文

Web cờ bạc online:Nâng cao năng lực lãnh đạo thu hút đầu tư khu vực kinh tế tư nhân và vốn FDI

admin2022-11-2514Game blockchain kiếm tiền

Đánh bạc app(www.84vng.com):Đánh bạc app(www.84vng.com) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。Đánh bạc app(www.84vng.com)game tài Xỉu Đánh bạc app online công bằng nhất,Đánh bạc app(www.84vng.com)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

(Tiếp theo k trước)

NGUYỄN HỒNG TRÀ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy

BPO - Thời gian qua, việc khai thác, quản lý, sử dụng các nguồn lực từ khu vực kinh tế tư nhân (KTTN) và vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của tỉnh Bình Phước. Giai đoạn 2015-2020, nguồn lực đầu tư từ khu vực KTTN trên địa bàn tỉnh chiếm 64,9% trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội và tăng bình quân mỗi năm 12%; vốn FDI chiếm 9,3% tổng vốn đầu tư toàn xã hội và tăng bình quân mỗi năm 24,8%. Các dự án đầu tư từ khu vực KTTN và vốn FDI đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, giải quyết việc làm, chuyển dịch lao động của tỉnh sang các ngành phi nông nghiệp. Tuy nhiên, việc huy động nguồn lực từ khu vực KTTN, vốn FDI vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thu hút đầu tư xã hội hóa còn hạn chế; vốn FDI có tăng nhưng đa số dự án có quy mô nhỏ, chưa thu hút được các dự án sử dụng công nghệ cao, kỹ thuật hiện đại. Trong thời gian tới cần đẩy mạnh hơn nữa và đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả thu hút nguồn lực đầu tư từ khu vực KTTN và vốn FDI phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Trong những năm gần đây, KTTN và vốn FDI là nguồn lực rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần bổ sung vốn, chuyển giao công nghệ, tăng cường năng lực quản lý, khả năng kinh doanh, khả năng tổ chức và tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Chủ trương của tỉnh luôn đặt chất lượng các dự án, ưu tiên thu hút các nhà đầu tư có năng lực, thương hiệu, uy tín trong và ngoài nước; các dự án sử dụng công nghệ mới, hiện đại, ít tác động xấu đến môi trường. Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các dự án xã hội hóa. Phấn đấu giai đoạn 2021-2025, thu hút tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 210.000 tỷ đồng. Trong đó, huy động từ khu vực KTTN (kể cả xã hội hóa và đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP) khoảng 120.000 tỷ đồng, đạt 57,2% tổng vốn đầu tư toàn xã hội; vốn FDI khoảng 50.000 tỷ đồng (tương đương 2,2 tỷ USD), chiếm 23,8% tổng vốn đầu tư toàn xã hội.

Thực tiễn cho thấy, nền kinh tế hội nhập và phát triển trên địa bàn tỉnh Bình Phước có nhiều thuận lợi và an toàn cho kinh doanh của người dân; đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân đông đảo, năng động và có trình độ quản lý, kinh doanh phù hợp, có đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội cao, có tinh thần dân tộc và ý thức đoàn kết cộng đồng. Với chủ trương của tỉnh là tập trung tái cơ cấu gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh trên cơ sở khai thác vận dụng triệt để và có hiệu quả thành quả cách mạng khoa học - công nghệ, hiện đại hóa cơ cấu và thể chế quản lý gắn với phát triển kinh tế tri thức, đây là một chủ trương mở đã được Tỉnh ủy thống nhất cao trong quá trình lãnh đạo, điều hành nền kinh tế chung của tỉnh.

Thời gian tới, tỉnh tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh trên cơ sở ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ; nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực; phát huy lợi thế so sánh và chủ động hội nhập quốc tế. Giải quyết hài hòa giữa mục tiêu trước mắt và lâu dài, giữa phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát triển văn hóa, tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tập trung phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, ứng dụng công nghệ và tạo giá trị gia tăng cao, bảo đảm chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. Phát triển công nghiệp chế tạo, chế biến, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch, công nghiệp năng lượng, cơ khí, hóa chất, công nghiệp xây dựng, xây lắp, công nghiệp quốc phòng, an ninh. Phát triển khu vực dịch vụ theo hướng hiện đại đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn các khu vực sản xuất và cao hơn tốc độ tăng trưởng của cả nền kinh tế, ưu tiên một số ngành dịch vụ có lợi thế, có hàm lượng tri thức và công nghệ cao… Phát huy lợi thế so sánh và chủ động hội nhập quốc tế, tiếp thu có chọn lọc những giá trị tiến bộ phù hợp với triết lý phát triển kinh tế của tỉnh trên các lĩnh vực nông - lâm - nghiệp.

Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp

Để đảm bảo vai trò của các tổ chức đảng lãnh đạo kinh tế thông qua bộ máy nhà nước; xây dựng các tổ chức đảng và phát triển đội ngũ đảng viên hoạt động trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sản xuất và doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các cơ quan nhà nước thể chế hóa chủ trương, đường lối, chính sách, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đảng bộ các cấp thành các văn bản quy phạm pháp luật và kế hoạch của chính quyền để làm căn cứ pháp lý quan trọng nhất trong công tác quản lý, điều hành toàn bộ nền kinh tế.

Đảng bộ các cấp phải coi trọng công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên hoạt động trong các thành phần kinh tế chấp hành quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát huy dân chủ, công khai, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức đảng, các tổ chức quần chúng và đông đảo nhân dân phát hiện, báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xác minh, xử lý hành vi tham nhũng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay.

,

USDT交易所程序出租点击联系我),全球頂尖的USDT場外擔保交易平臺程序出租。

,

Để tận dụng tối đa các nguồn thu từ đầu tư trong, ngoài nước và các doanh nghiệp tư nhân đòi hỏi các đảng bộ trên địa bàn tỉnh phải lãnh đạo chính quyền cùng cấp có kế hoạch, phương án tận thu được các nguồn thu từ nhiều loại tài nguyên đất đai, khoáng sản, nguồn nước, lâm sản tận thu từ nguồn rừng trồng và rừng nghèo kiệt, nguồn lợi thủy sản…

Trong thời gian tới, Tỉnh ủy yêu cầu đảng bộ các cấp từ tỉnh đến cơ sở cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Sớm hoàn thành việc lập Quy hoạch tổng thể các địa phương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, coi đây là công cụ quan trọng để thu hút đầu tư. Sớm ban hành Danh mục dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2021-2025. Thực hiện có hiệu quả 3 chương trình đột phá nhiệm kỳ 2020-2025 của tỉnh về xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực, cải cách thủ tục hành chính để hỗ trợ, tạo động lực phát triển KTTN, thu hút vốn FDI. Ưu tiên nguồn lực để xây dựng hệ thống giao thông kết nối vùng. Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ, đáp ứng yêu cầu, lộ trình chuyển đổi số. Phát triển mạng lưới truyền tải điện cung cấp cho các khu, cụm công nghiệp, nhà máy và sản xuất, sinh hoạt của người dân. Xây dựng hệ thống cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tập trung tại các khu, cụm công nghiệp. Quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng xã hội, nhất là cơ sở vật chất trường học, cơ sở y tế phục vụ nhu cầu học tập, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là lao động có trình độ tay nghề cao; nguồn nhân lực lãnh đạo, quản lý, chuyên gia, có kỹ năng phục vụ các doanh nghiệp lớn. Đẩy mạnh cải thiện môi trường lao động, sinh hoạt và chất lượng việc làm để thu hút lao động về làm việc tại tỉnh. Rà soát, cắt giảm thủ tục liên quan đến đầu tư theo hướng đơn giản hóa, mẫu hóa, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục. Có biện pháp quyết liệt để cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX. Nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công. Phát huy tốt vai trò của tổ thu hút đầu tư và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhằm tạo niềm tin cho doanh nghiệp.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư, kịp thời cập nhật, bổ sung, sửa đổi các chính sách khuyến khích, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư của tỉnh phù hợp với quy định pháp luật và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chủ động xúc tiến đầu tư trên tất cả ngành, lĩnh vực mà tỉnh đang quan tâm như: công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp, các lĩnh vực xã hội hóa để phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư tập trung vào công ty có uy tín và thương hiệu ở các nước; ưu tiên thu hút các nhà đầu tư chiến lược, các dự án có giá trị gia tăng cao, công nghệ và mô hình quản trị hiện đại, có tác động lan tỏa, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng…

Tỉnh ủy yêu cầu đảng bộ các cấp từ tỉnh đến cơ sở tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư công, để đóng vai trò hỗ trợ, dẫn dắt nhằm thu hút tối đa nguồn lực đầu tư từ các thành phần kinh tế. Kiểm soát chặt chẽ những dự án đầu tư không phù hợp với định hướng phát triển dài hạn của tỉnh. Kiên quyết xử lý các dự án chậm triển khai, tiến độ thực hiện không đảm bảo. Giám sát chặt chẽ công tác lập quy hoạch, kế hoạch khai thác tài nguyên, khắc phục bất cập, thiếu cơ sở khoa học và tính liên kết vùng để đảm bảo việc khai thác, phân bổ nguồn lực hợp lý và tình trạng mất cân đối cung - cầu và chưa cân đối với nguồn lực tài chính để thực hiện.


Khắc phục kịp thời những bất cập, hạn chế

Kiểm soát chặt chẽ việc định giá tài nguyên, quyền khai thác tài nguyên, nhất là trong lĩnh vực thực hiện đối với đất đai, khoáng sản hiện nay vẫn còn nhiều bất cập. Phương pháp xác định giá dựa trên các yếu tố, thông tin giả định, dự báo, còn mang tính chủ quan, thụ động không phù hợp với điều kiện của tỉnh; thời gian xác định và phê duyệt còn kéo dài dẫn đến chậm trễ trong thông báo, thu nộp nghĩa vụ tài chính; chính sách thu từ đất đai, tài nguyên gắn liền với điều hành thu - chi ngân sách của cơ quan tài chính dẫn đến tình trạng kéo dài thời gian, mất cân đối thu - chi từ đất đai, ảnh hưởng đến cân đối chung của ngân sách nhà nước.

Phương thức giao quyền khai thác tài nguyên, tính công khai, minh bạch còn hạn chế. Việc cấp quyền khai thác, sử dụng đất đai, tài nguyên ở các địa phương trong tỉnh chủ yếu vẫn theo hình thức chỉ định. Việc giao quyền khai thác, sử dụng theo hình thức đấu giá chưa được đẩy mạnh, vẫn chịu tác động khá mạnh của yếu tố chủ quan, nhất là đối với việc giao quyền khai thác theo quy định pháp luật dẫn tới tình trạng khai thác tài nguyên thiên nhiên không tuân thủ quy hoạch, kế hoạch được phê duyệt, dẫn đến tình trạng khai thác quá mức, lãng phí, nguồn tài nguyên có nguy cơ bị cạn kiệt.

(còn nữa)

,

Web cờ bạc online(www.vng.app):Web cờ bạc online(www.vng.app) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。Web cờ bạc online(www.vng.app)game tài Xỉu đánh bạc online công bằng nhất,Web cờ bạc online(www.vng.app)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

网友评论

热门标签